En erfaren og engageret forsvarsadvokat kan man pludselig få brug for, nærmest før man aner det.

Det kan være alt fra ”bedsteborgeren”, der uforvarende er blevet årsag til et færdselsuheld med alvorlige følger – til ”dumheder” begået i festligt lag, ulovligheder eller direkte kriminelle handlinger.

Uanset hvad det drejer sig om, kan du altid henvende dig, så vi kan drøfte din situation.

Du kan altid selv vælge at ønske mig som forsvarsadvokat, også selv om du først har fået beskikket en anden.

Du skal forstå, at jo før du retter henvendelse til din forsvarsadvokat, jo før kan jeg være med til at påvirke sagsforløbet – og det kan ende med at være meget afgørende for, at vi opnår det bedst mulige resultat.

Med 40 års brancheballast har jeg som forsvarsadvokat prøvet, set og hørt det meste, så der er ikke meget, jeg ikke har hørt tilsvarende før. Det er vigtigt, at du ikke har noget filter over for mig, for det vil begrænse muligheden for at give dig det bedste forsvar.

 

Det er som din forsvarsadvokat altid mit mål at give dig det bedst mulige forsvar med det bedst mulige resultat.

 

Når du henvender dig her, har du kun kontakt med mig. Her er ingen sekretær eller (for) energiske, juridiske medarbejdere.

Det betyder så, at jeg ikke altid tager telefonen, men send en sms eller mail – så vender jeg tilbage til dig

Har du været uberettiget anholdt eller varetægtsfængslet, vil du kunne få økonomisk erstatning ud fra nogle ret faste takster, der reguleres hvert år.

I forbindelse med mit arbejde er jeg opmærksom på, om du kan have krav på en sådan erstatning.

Hvis det er tilfældet, formulerer, opgør og fremsætter jeg dit krav i den forbindelse som led i helt normal sagsbehandling.

Hvis du i forvejen skylder penge til staten kan det forekomme, at staten modregner i dit erstatningskrav.

Da anklagemyndigheden har en forpligtelse til kun at føre de straffesager, hvor der efter en objektiv vurdering er en rimelig sandsynlighed for domfældelse, er der flere klienter, der bliver dømt end frifundet.

Det kan ingen forsvarsadvokat ændre på.

Er du blevet idømt en frihedsstraf kan der være relevante spørgsmål, du gerne vil have afklaret inden afsoningen. Det kan der også være under langvarig afsoning.

Min indsats ophører ikke nødvendigvis ved sagens afslutning i retten. Du kan altid kontakte mig.

 

Straffesager – Forsvarer
Mit salær for arbejdet med sagen og eventuelle andre omkostninger bestemmes af retten, når sagen sluttes.

Justitsministeriet har fastsat en timesats, som for tiden er kr 2.112,50 inkl. moms. Staten betaler salæret. Hvis du bliver dømt, bestemmer retten, hvor meget af salæret du skal betale til staten. Som udgangspunkt skal du betale alle sagens omkostninger, hvis du bliver dømt i henhold til anklagen. Hvis du bliver frikendt i retten, eller politiet opgiver sagen før den kommer til retten, betaler staten.

Salæret fastsættes efter hvor meget tid jeg har brugt på din sag, dog er en del af tidsforbruget standardiseret. Andre omkostninger end salæret kan være udgifter til transport til og fra retten eller fængsel/arresthus/politistation.

Du kan se yderligere om salærfastsættelse på:
www.domstol.dk
under Vestre Landsret: http://www.domstol.dk/VESTRELANDSRET/SAGSOMKOSTNINGER%20OG%20SALAERER/Pages/default.aspx


Straffesager – Bistandsadvokat
Mit salær for arbejdet med sagen og eventuelle andre omkostninger bestemmes af retten, når sagen sluttes.

Du skal normalt aldrig selv betale for min medvirken som bistandsadvokat. Jeg bliver betalt enten af staten eller af din retshjælpsforsikring (typisk en del af din indboforsikring) – og du har ingen selvrisiko.

I sager, hvor jeg varetager den forurettedes interesser er jeg bistandsadvokat.

Retsplejeloven har et helt kapitel om forurettede, hvor det er bestemt, at forurettede i visse sager om vold, vidnetrusler seksualforbrydelser, drabsforsøg, uagtsomt tilføjelse af betydelig skade, hensættelse i hjælpeløs tilstand, tvang, frihedsberøvelse, røveri og hensynsløs fareforvoldelse for liv og førlighed kan få beskikket en bistandsadvokat.

Bistandsadvokatens rolle er at bistå forurettede med at formulere og opgøre et eventuelt erstatningskrav eller krav på tortgodtgørelse.

Jeg bistår forurettede i forbindelse med den forurettedes fremmøde i retten for at afgive forklaring.

Der er i den forbindelse specielle forhold at være opmærksom på, såfremt forurettede har frygt for at skulle vidne – eller situationen er den, at forurettede er en af den tiltaltes nærmeste. Jeg har været i branchen i 40 år, så jeg har set og hørt det meste, så der er ikke noget som helst, man ikke kan fortælle mig.

Som alle andre advokater har jeg naturligvis tavshedspligt, og så er der den fordel, at du ikke skal tale med andre end mig. Her er ingen sekretær eller (for) energiske, juridiske medarbejdere.

Det betyder så, at jeg ikke altid tager telefonen, men send en sms eller mail – så vender jeg tilbage til dig.

cropped-Stigjorgensen.jpg

Jeg er cand.jur. fra Københavns Universitet (1975).  I 1978 blev jeg af justitsministeren beskikket som advokat og etablerede samme år mit eget advokatkontor, som jeg har drevet lige siden.

I en lang årrække drev jeg almen advokatpraksis med alle typer af sager. Over årene har sagssammensætningen ændret sig, så jeg i dag kun arbejder med straffesager. Da jeg er såkaldt beneficeret advokat arbejder jeg dog også med sager om forældremyndighed i sager, hvor jeg bliver beskikket af retten.

Med de mange år i branchen har jeg prøvet- og set – mere end de fleste. Det er en stor fordel for klienten med en forsvarsadvokat, der besidder en stor erfaring både fra retssalene og livet uden for.

 

Offentlig Forsvarer
Justitsministeriet har i 1994 udpeget mig som offentlig forsvarer. Derfor bliver jeg beskikket som forsvarsadvokat i rigtig mange straffesager.
Du kan altid bede om at få mig beskikket – også selvom du i første omgang har fået en anden forsvarsadvokat.

At jeg er offentlig forsvarer betyder IKKE, at jeg ”holder med politiet”! Men det fortæller dig, at jeg har haft rigtig mange sager om året gennem en lang årrække og dermed har stor erfaring – en erfaring, der kommer dig til gode.

Forsvarsadvokat i Syd- & Sønderjylland Stig Jørgensen. Hvis du søger en erfaren forsvarsadvokat i Haderslev, Vojens, Sønderborg eller Esbjerg – så kontakt mig.

Er du blevet sigtet for en lovovertrædelse er det en rigtig god idé hurtigt at få kontakt til en erfaren forsvarsadvokat, der snart kan være til stede fysisk og mentalt.

Du skal altid kunne komme i kontakt med mig – er jeg optaget sender du en sms eller lægger du en besked på mobilen, og jeg ringer tilbage. Husk at oplyse dit telefonnummer.

 

Er du blevet sigtet eller anholdt har du ret til selv at kontakte en advokat, og det vil i de fleste tilfælde være fornuftigt at gøre det, inden du udtaler dig til politiet. Ring til mig, hvis der er brug for akut advokatbistand i forbindelse med en anholdelse.

 

Til politiet er du kun forpligtet til at oplyse navn, adresse og fødselsdato.
Hvis du vælger at udtale dig til politiet skal du vide, at du sidenhen meget vel vil blive præsenteret for din egen forklaring, når sagen skal behandles i retten. Dette gælder uanset om du har gennemlæst eller underskrevet politirapporten. Det er altså af allerstørste betydning hvad du forklarer til politiet, og hvad politiet noterer. Det er også forklaringerne til politiet, som indgår i anklagemyndighedens vurdering af sagen, når det skal afgøres, om der skal rejses tiltale. Det er ikke alle sager, hvor nogen har været sigtet eller anholdt, der ender i retten.
Hvis du lader dig afhøre af politiet uden der er en forsvarsadvokat til stede, kan du altid selv afbryde afhøringen og forlange en forsvarsadvokat til stede.
Gør det så snart du får tanken, og inden det er ”for sent”. Det kan have stor betydning, at forsvarsadvokaten gennemgår politirapporten straks, den er printet ud – selv umiddelbart små korrektioner, som virker ubetydelige, kan have stor betydning for din sag.

 

Varetægtsfængsling bruges ofte, hvis sagen er blot noget alvorlig. Det betyder, at man sidder fængslet i et arresthus, mens politiet efterforsker.
Det er hårdt for familien og den fængslede, derfor har jeg stor fokus på, at politiet fremmer efterforskningen og arbejdet med sagen.

Oftest sker varetægtsfængsling for at hindre, at den mistænkte påvirker efterforskningen, ved f. eks. at tale med medgerningsmænd, vidner eller på anden måde påvirker.
Man kan kun blive varetægtsfængslet for 4 uger, men perioden kan forlænges i nye perioder af 4 uger. En sådan forlængelse afgøres af retten ved afholdelse af retsmøde, hvor såvel klient og forsvarsadvokat er til stede.

Såfremt klienten og forsvarsadvokaten grundet sagens karakter er enig i, at der er grundlag for at forlænge en varetægtsfængsling, kan det ske på skriftligt grundlag – og altså uden at afholde retsmøde.
Oftest holdes retsmøder om varetægtsfængsling og forlængelser for lukkede døre. Det betyder, at vi ikke må fortælle andre – herunder familie/pårørende – om sagen.
Man må ikke sidde varetægtsfængslet længere tid end den straf, man risikerer at få, hvis man bliver dømt.

 

De pårørende er naturligvis altid velkomne til at kontakte mig – blot skal man forstå, at jeg i mange sager ikke må tale med andre end klienten om selve sagen.

Advokat Stig Jørgensen
Ribe Landevej 2
6100 Haderslev
Danmark
Telefon: (+45) 4181 4100
E-mail: forsv@rsadvokat.dk
Skype: forsvarsadvokat

 

skaermbillede-2016-11-23-kl-15-37-42

Du kan også skrive til mig direkte ved at udfylde nedenstående formular.

 

Dit navn (skal udfyldes)

Dit telefonnummer (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne (skal udfyldes)

Din besked

Udfyld tal og bogstaver som på billedet
captcha